داستان پرگار

داستان پرگار داستان دایره است و پرهون، داستان خرمن ماه است و کمال…

فلسفه ما چرخش بر مدار خلاقیت است و بر نقطه پرگار دانش…

ما پرگاریم تا دایره وسیعی برای شما در صنعت تبلیغات ترسیم کنیم.

به اندازه 360 درجه آماده ایم تا کنارتان باشیم.