خدمات

مدیریت پخش رسانه صداوسیما

پخش تیزر در تلویزیون همراه با پایش در رسانه های صدا وسیما از دیگر خدمات مجموعه پرگار است.

  • مشاوره و انجام محاسبات قراردادهای تلوزیونی و رادیویی
  • برنام هریزی پخش در شبک ههای صداوسیما
  • پذیرش پخش
  • پایش هوشمند پخش تیزر
  • گزارش مانیتورینگ و پایش رقبا
  • ضبط باکس آگهی های پخش برند


فرم تماس

نام خود را وارد نمایید.
ایمیل خود را وارد نمایید.
شماره تماس خود را وارد نمایید.